ทัวร์โตเกียว รู้จักกับ23แขวงปกครองพิเศษของญี่ปุ่น

ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น

ทัวร์โตเกียว รู้จักกับ23แขวงปกครองพิเศษของญี่ปุ่น

ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น

โตเกียว ญี่ปุ่น

เขตการปกครองพิเศษในโตเกียว  ประกอบด้วยเขตการปกครองพิเศษ 23 เขตในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในอดีต ทั้ง 23 เขตเป็นส่วนของเมืองโตเกียวอันเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว ต่อมาใน ค.ศ. 1943 ได้มีการแตกเมืองโตเกียวออกเป็น 23 เขต แต่ละเขตมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าการแขตและปกครองตัวเองโดยอิสระจากกรุงโตเกียว ตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่น มักเรียกว่า “นิจูซังกุ”หมายถึง เขต 23 เขต ส่วนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “wards” อย่างไรก็ตาม เขตพิเศษ หรือ กุทั้ง 23 เขตของโตเกียว มีความแตกต่างจาก กุ ของจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดเกียวโต และจังหวัดโอซะกะ เป็นต้น เนื่องจาก กุ ของสองจังหวัดนี้เป็นเพียงระดับเทศบาลนครหรืออำเภอแต่ กุ ของโตเกียวจะมีการปกครองที่อิสระจากส่วนกลางมากกว่า (หากเปรียบเทียบกับเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย 1 เขตพิเศษ จะเทียบเท่ากรุงเทพมหานครทั้งหมด หรือเมืองพัทยา คือสามารถเลือกตั้งผู้ว่าการของตนเองได้)

ก่อนหน้าค.ศ. 1943 เมืองโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว ถูกแบ่งเป็น “กุ” หรือ 35 เขต ซึ่งมีฐานะไม่ต่างจากเขตของจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดเคียวโตะ และจังหวัดโอซะกะ จังหวัดโตเกียวถูกรวมเข้าด้วยกันให้เหลือเป็นเพียงเทศบาลระดับจังหวัด จังหวัดโตเกียวถูกยกฐานะเป็นกรุงโตเกียวส่วน กุ หรือเขต 35 เขต ถูกให้ขึ้นตรงกับเทศบาลกรุงโตเกียว วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1947 จากเดิมที่เมืองโตเกียวมี 35 เขต ถึงแบ่งใหม่ให้เป็น 22 เขตวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น เป็นผลให้เขตทั้ง 22 เขตเดิม ยกฐานะขึ้นเป็นเขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียววันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ได้มีการประกาศให้แขตเนะริมะ เป็นเขตการปกครองพิเศษที่ 23 ของกรุงโตเกียวตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา

เขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียวได้รับอำนาจบริหารที่อิสระกว่าอำเภอในจังหวัดอื่นๆ แต่ละเขตสามารถเลือกผู้ว่าการเขตและสภาเขตค.ศ. 2000 รัฐสภาของญี่ปุ่นได้มอบอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ชิโฮ โคเกียว ดันไตให้เขตการปกครองพิเศษทั้ง 23 แขวงของกรุงโตเกียว ส่งผลให้แต่ละเขตมีฐานะเทียบเท่ากับเมืองเขตปกครองพิเศษต่างๆ มีขนาดต่างกันตั้งแต่ 10-60 ตารางกิโลเมตร และจำนวนประชากรก็ต่างกันตั้งแต่ 40,000-830,000 คน บางเขตมีเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการถมทะเล เขตที่มีประชากรมากที่สุดคือเขตเซะตะงะยะและเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือเขตโอตะจำนวนประชากรของเขตปกครองพิเศษทั้ง 23 เขตของกรุงโตเกียวจากการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2005 มีจำนวน 8,483,140 คน คิดเป็น 2 ใน 3 ของประชากรของกรุงโตเกียว และ 1 ใน 4 ของประชาการในเขตโตเกียวและปริมณฑล

Cr. wikipedia.com

ทัวร์โตเกียว เที่ยวโตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *